Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika

Informatika je dnes nevyhnutnou súčasťou bežného života. Prídete s ňou do kontaktu v rôznych podobách avšak prakticky v každom odbore. Aplikovaná informatika svojim obsahom pokrýva široké spektrum aplikácií súvisiacich so získavaním, vyhľadávaním, prenosom, zhromažďovaním, organizáciou, ukladaním, interpretáciou, prezentovaním a využívaním informácií a znalostí v rôznych podobách.

Študijný program aplikovaná informatika

Študijný program
Študijný program

Študijný program aplikovaná informatika poskytuje komplexné znalosti pokrývajúce mnohé oblasti informatiky. Zameriava sa hlavne na budovanie a rozvoj zručností a zanlosti potrebných na riešenie reálnych problémov. Absolventi sú žiadaní kvôli širokému spektru znalostí a zručností.

profil
Špecializácia

Naša aplikovaná informatika je oproti iným jedinečná možnosťou špecializácie študentov. Vďaka prevahe voliteľných predmetov umožňuje študentovi vyskladať si vlastný profil podľa záujmov, profesionálnej orientácie alebo špecifických požiadaviek budúceho zamestnávateľa.

HR
Okamžité uplatnenie

Náš tím pripravuje špecialistov s okamžitým uplatnením sa nielen v oblastiach IT, ale všade tam, kde je vyžadované koncepčné myslenie a IT zručnosti. Získané znalosti, zručnosti a kompetentnosti môžu využiť aj pri vlastných podnikateľských aktivitách.

Špecializácie

Vývojári softvéru

 

 • analyzujú a hodnotia požiadavky na softvérové aplikácie
 • navrhujú, vyvíjajú, testujú softvérové riešenia
 • zabezpečujú údržbu a rozvoj vytvorených aplikácií a systémov

typické pracovné pozície:

 • softvérový analytik, softvérový vývojár, programátor, programátor analytik, vývojár používateľského rozhrania, tester
Vývojári webu a hier

 

 • navrhujú a programujú webové strány a herné aplikácie
 • navrhujú a testujú aplikácie, ktoré spájajú text, grafiku, animácie a ďalšie médiá
 • kombinujú znalosti z oblasti dizajnu a techniky

typické pracovné pozície:

 • vývojár digitálnych hier, odborník na SEO, dizajnér používateľského rozhrania, správca webového obsahu, webový dizajnér
Aplikační programátori

 

 • tvoria a udržiavajú programovateľný kód v rôznych zariadeniach
 • spájajú softvérové aplikácie a hardvérové systémy
 • navrhujú riešenia pre oblasť priemyselnej výroby a internetu vecí

typické pracovné pozície:

 • konfigurátor aplikácií IKT, vývojár softvéru pre priemyselné zariadenia (PLC), vývojár mobilných aplikácií, návrhár riešení IoT
Systémoví analytici

 

 • navrhujú a vykonávajú prieskumy a analýzy
 • vyvíjajú a implementujú návrhy na zlepšenie informačných systémov
 • navrhujú a aplikujú riešenia pomocou nástrojov umelej inteligencie

typické pracovné pozície:

 • dátový špecialista, vývojár modulov alebo aplikácií, dátový/procesný analytik, špecialista na nástroje umelej inteligencie a strojového učenia, konzultant rizík
Dizajnéri a správcovia databáz

 

 • navrhujú, vyvíjajú a kontrolujú dátové modely potrebné pre uchovávanie dát v informačných systémoch
 • optimalizujú a udržiavajú výkon a bezpečnosť databázových systémov
 • zabezpečujú podporu používateľov prevádzkovaných systémov
 • identifikujú a riešia bezpečnostné riziká na úrovni databázových systémov

typické pracovné pozície:

 • správca databázy, databázový dizajnér, dátový inžinier, dátový analytik
Systémoví a sieťoví špecialisti 

 

 • vyvíjajú, kontrolujú, udržiavajú a podporujú optimálny výkon a bezpečnosť (operačných) systémov
 • skúmajú, analyzujú, navrhujú, testujú a odporúčajú stratégie architektúry sietí
 • implementujú, spravujú, udržiavajú a konfigurujú sieťový hardvér a softvér
 • monitorujú, riešia problémy a optimalizujú výkon

typické pracovné pozície:

 • správca systému, sieťový architekt, sieťový špecialista

Nesústreďujeme sa len na znalosti, ale trénujeme aj rozvoj mäkkých zručností

 • Tímová práca a líderstvo 
  Predstavujú hlavnú schopnosť vyžadovanú zamestnávateľmi, pretože takmer každá pozícia v oblasti IT vyžaduje tímovú spoluprácu. Realizujeme tímové projekty na viacerých predmetoch zameraných na vývoj softvéru a internet vecí.
 • Tvorivosť/kreativita, kritické myslenie a riešenie problémov 
  Sú prirodzenou a nevyhnutnou súčasťou vývoja nových riešení a identifikácie problémov. Prakticky vo všetkých typoch predmetov študenti navrhujú, testujú, hodnotia a zefektívňujú softvérový kód i hardvérové riešenia. Požiadavky na tvorivosť a riešenie problémov sa postupne v predmetoch zvyšujú a u väčšiny študentov vrcholia v rámci záverečnej práce. 
 • Komunikácia
  Prezentácia seminárnych prác vo vybraných predmetoch, vzájomné hodnotenie (programátorských) úloh, príprava posterov v rámci odbornej praxe a záverečnej práce, samostatný predmet pripravujúci študentov na vyjadrovanie, argumentáciu a komunikáciu (písomnú, ústnu, technickú) v anglickom jazyku, ktorý je nevyhnutný pre zamestnanie sa vo väčšine IT organizácií.
 • Time manažment a schopnosť zvládať stres
  Sú rozvíjané prostredníctvom paralelného riešenia rôznych typov projektov pre rôzne predmety s pevne stanoveným termínom odovzdávania, na ktoré nadväzujú peer-review aktivity. Zvládanie stresu je integrované do procesu vzdelávania prostredníctvom pravidelných časovo obmedzených aktivít (testov) vyžadujúcich často vo väčšej miere sústredenie ako znalosti. Tento typ testovania je charakteristický najmä pre predmety v nižších ročníkoch.
 • Flexibilita a adaptabilita
  Rozvíjajú sa prostredníctvom úloh a projektov vyžadujúcich tvorivosť študentov. Pri tvorbe vlastných riešení študenti často nevystačia s primárnym obsahom predmetu a sú nútení hľadať riešenia v rôznych diskusných fórach (napr. Stack overflow) alebo vzdelávacích portáloch (Udemy, Coursera, EdX a pod.). Vďaka rozvoju schopností získavať informácie z rôznych zdrojov bude študent schopný sa učiť a pripravovať na nové povolania aj v budúcnosti. Je zrejmé, že v rámci štúdia sa študent nedokáže naučiť všetko, čo sa v danej chvíli v praxi využíva. Bude však pripravený nebáť sa prijímať nové techniky a prístupy a súčasne si bude vedomý toho, že veľmi skoro po skončení štúdia sa bude musieť vzdelávať samostatne.
 • Aktívna rola v procese učenia sa
  Predmety študijného programu sú definované tak, aby ich študent mohol absolvovať na základe svojich aktuálnych znalostí a kompetentností (bez prerekvizít). Počet povinných predmetov je zredukovaný na minimum, pričom z povinne voliteľných predmetov si študent vyberá buď na základe odporúčaných ciest alebo vlastných preferencií. V takomto prípade leží na ňom i zodpovednosť za získanie kompetentností pre konkrétne povolanie. Výber predmetov tak u študenta stimuluje schopnosť rozhodovania sa.
 • Zodpovednosť a etika
  Sú v rámci študijného programu podporované a žiadané. Na jednej strane ide o ich vnútorné prijatie napr. dodržiavanie termínov stanovených v rámci vzdelávacieho procesu, odmietanie plagiátorstva (vlastného) a jeho odhaľovanie (pri peer-review aktivitách), prijímanie zodpovednosti za vlastné rozhodnutia, rešpektovanie kolegov a ich názorov, rešpektovanie inej kultúry spolužiakov a pod. 

Prečo študovať u nás

Špecializácia

Svoju špecializáciu si buduješ sám a pomocou voliteľných predmetov sa zameriavaš na oblasti, ktoré ťa zaujímajú.

Učíme informatiku

Vyučujeme najmä informatické predmety. Predmety z iných oblastí sme zredukovali na minimum.

Študijné materiály

Všetky predmety sú pokryté e-learningovými kurzami, časť predmetov obsahuje aj videozáznamy prednášok.

Orientácia na prax

Používame presne tie isté technológie, s ktorými sa pracuje na trhu. Pri nástupe do práce môžeš okamžite začať pracovať. Prax absolvuješ aj počas štúdia.

Štipendiá

Máš možnosť finančne si prilepšiť až pomocou štyroch typov štipendií (sociálne, prospechové, odborové a mimoriadne).

Všetky stupne štúdia

Po absolvovaní bc. štúdia (3 roky) môžeš pokračovať na magisterskom (2 roky) a následne i doktorandskom (PhD.) stupni (3 roky)

Student-friendly prostredie

Priateľský prístup vyučujúcich, objektívne hodnotenie, možnosť zapájať sa do rôznych aktivít (súťaže, hackathony, popularizácia, veda)

Mobility

Mobilitné programy umožňujúce absolvovať štúdium alebo stáž v trvaní 2-12 mesiacov vo viac ako 30 krajinách Európy s finančnou podporou.

Študentský život

Univerzita ponúka športové, kultúrne i zábavné vyžitie. Navyše, Nitra je unikátne mesto, ktoré veľmi rýchlo spoznáš a všade máš blízko.

Aké programovacie jazyky učíme?

 • Python
  Jazyk bol zvolený ako základný programovací jazyk študijného programu, v ktorom sú realizované povinné predmety programovania, teoretickej informatiky, umelej inteligencie a úvodné predmety dátovej analýzy. Jeho zastúpenie v rebríčku programovacích jazykoch je stabilne na prvých troch miestach s rastúcim trendom.
 • Javascript, HTML, CSS
  Jazyky pokrývajúce potreby vývoja webu a webových aplikácií na úrovni frontendu. Ich používanie je nevyhnutné v predmetoch orientovaných na webové technológie. Javascript sa počas štúdia špirálovite rozvíja od jednoduchých príkazov cez kód generovaný prostredníctvom PHP/Java až po triedy a používanie vo frontendovom frameworku. Je možné ho využívať ako alternatívny jazyk aj pri vývoji počítačových hier.
 • Java
  Java je základný programovací jazyk pre vetvy orientované na softvérový vývoj. Obsahovo prechádza od základných štruktúr cez objektovo orientované programovania, na vývoj desktopových a serverových aplikácií. Java sa ako východiskový jazyk používa i vo vývoji mobilných aplikácií, pričom v ďalšom semestri prechádza na Kotlin. Vzhľadom na to, že rozdiely medzi jazykmi Java a C# sú minimálne, je možné pokračovať od 4. semestra vetvou vývoja herných aplikácií v C#.
 • C/C++
  Jazyk je fundamentálnym jazykom IT, v rámci študijného programu sa využíva pri programovaní hardvéru. Študenti sa s ním stretávajú v 3. semestri a následne ho využívajú v predmetoch orientovaných na internet vecí. 
 • PHP
  predstavuje základný skriptovací jazyk, ktorý okrem procedurálnej logiky už počas prvého predmetu prechádza do OOP a následne v predmete Backendové technológie pokrýva oblasti ako objektovo relačné modelovanie a routing.
 • C#
  C# má v rámci študijného programu miesto vo vetve herných technológií, kde je používaný ako základný jazyk pre vývoj aplikácií v Unity. Záujemcovia o jazyk ako taký tak majú umožnený plynulý prechod z jazyka Java na C#, pričom skúsenosti získané pri vývoji 2D a 3D aplikácií sú schopní okamžite aplikovať aj pri vývoji iných typov aplikácií v C#.

Zamestnávatelia o študijnom programe

Accenture

Vhodná skladba predmetov pokrývajúca širokú skalu IT zručností. Výučba moderných technológii. Jasne definované rozdelenie predmetov podľa obsahu a predpokladaných povolaní, ktoré podľa nás zodpovedá skutočnosti.

Accenture, s.r.o
Leading global professional services company
UGSC

Študijný program spĺňa hlavný cieľ prípravy študentov pre pracovný trh s množstvom praktických prepojení, kvalitným materiálnym a personálnym zabezpečením.

UNIQA Group Service Center Slovakia, s.r.o.
Naj-zamestnávateľ roka 2020
NTT DATA

Študijný program je spracovaný zodpovedne z pohľadu výchovy erudovaných odborníkov v oblasti aplikovanej informatiky. Veľká pozornosť je venovaná perspektívnym oblastiam aplikovanej informatiky.

NTT Slovakia, s. r. o.
Systémový integrátor, IT outsourcing, cloudové riešenia
NTT DATA

Študijný plán poskytuje základné znalosti študentom pre úspešné uplatnenie na trhu práce. Pozitívne hodnotím všeobecnú prípravu študentov a prispôsobenie študijného plánu najnovším technológiám používaných na trhu práce rovnako aj praktickú prípravu vypracovaním projektov a domácich úloh.

Muehlbauer Automation, s.r.o.
Riešenia v oblasti strojárskeho priemyslu, SMART CARDS & TECURITY
NTT DATA

Celkovo hodnotíme študijný program ako program, ktorý dáva študentom dobrý základ pre aktívny vstup na trh práce, resp. pokračovanie v štúdiu na III. stupni

Microcomp Computersystem, s.r.o.
Inovatívne technologické riešenia

Ako sa prihlásiť na štúdium

1

Podanie prihlášky

podáva sa elektronicky alebo v papierovej forme,
môže ju podať uchádzač, ktorý má absolvované úplné stredné vzdelanie alebo ho absolvuje v aktuálnom šk. roku na adrese https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/home
2

Rozhodnutie o prijatí

Účastníci prijímacieho konania budú s výsledkami prijímacieho konania oboznámení písomne alebo elektronicky na adrese https://ais2.ukf.sk/ais/vysledkyStart.do
3

Zápis na štúdium

Študenti prvých ročníkov sa zapisujú na štúdium osobne alebo elektronicky. Predkladajú doklad potvrdzujúci absolvovanie predchádzajúceho stupňa vzdelávania.
o nas

O nás

Katedra informatiky (*1991) je súčasťou Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre. V súčasnosti realizuje prípravu informatikov v dvoch študijných programoch:

 • aplikovaná informatika (bc., Mgr., PhD.)
 • učiteľstvo informatiky v kombinácii (bc., Mgr.)

Ambíciou Katedry informatiky je ponúknuť svojim študentom širokospektrálne vedomosti tak, aby bol absolvent schopný začleniť sa do praxe v čo najkratšom čase po skončení štúdia. Súčasne majú študenti možnosť získať praktické skúsenosti počas štúdia prostredníctvom odbornej praxe, ktorá je naplánovaná ako v magisterskom, tak i v bakalárskom štúdiu.

V súčasnosti je Katedra informatiky dynamickým pracoviskom zaoberajúcim sa:

 • objavovaním znalostí využívaním umelej inteligencie pri úlohách súvisiach so spracovaním jazyka, obrazu, zdrojových kódov, identifikáciou falošných správ a pod.
 • vývojom softvérových systémov a aplikácií pre najrôznejšie oblasti
 • výskumom procesov učenia a správania sa používateľov

Kontakty

Telefón

+421 37 6408 686
+421 37 6408 678

Adresa

Fakulta prírodných vied a informatiky
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra

© 2023 FPVaI UKF v Nitre